หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ (M.B.A.) :: มหาวิทยาลัยเกริก

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เริ่มเรียนเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557)
Monday, 03.10.2014, 09:26am (GMT7)

admin


Copyright © 2013 Krirk University. All rights reserved.