หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ (M.B.A.) :: มหาวิทยาลัยเกริก - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นสถาบันชั้นนำที่ได้มาตรฐาน สร้างภูมิปัญญาทางบริหารธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ

ปรัชญา

วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทำให้องอาจ

ปณิธาณ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและท้องถิ่น มีสติปัญญา มีคุณธรรม มีวินัย มีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ

  • ดำเนินภารกิจด้านการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการสู่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ
  • ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพ
  • ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง