รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (M.B.A.)


 • ศาสตราจารย์ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
 • ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า
 • รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล
 • ดร.อวยชัย  จิตรถเวช
 • รศ.วรรณี  ชลนภาสถิต
 • ดร.กนกวรรณ  จันทร์เจริญชัย
 • ดร.สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง
 • รศ.ดร.ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
 • ผศ.ดร.ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ
 • รศ.ชูศรี  วงศ์รัตนะ
 • ดร.นพกร  จงวิศาล
 • รศ.วินิจ  วีรยางกูร
 • Mr.Hans Jorgensen
 • ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
 • รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
 • รศ.ดร.สมยศ นาวีการ
 • รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต
 • ศ.ดร. จำเนียร  จวงตระกูล
 • รศ.ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์