หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ (M.B.A.) :: มหาวิทยาลัยเกริก - ประวัติมาคณะ

ประวัติความเป็นมา


มหาวิทยาลัยเกริกเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา นับตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2495 ซึ่งเดิมเปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพที่อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน ต่อมาปี พ.ศ.2505 ได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 8 เข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งในระยะต่อมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.2507 ได้ขยายกิจการของโรงเรียนภาษาและวิชาชีพ โดยเปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรพาณิชยการ 3 ปี และปี พ.ศ.2508 ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปอยู่ที่ตำบลบางด้วน จังหวัดสมุทรปราการ 

  ปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน โรงเรียนเกริกวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และปี พ.ศ. 2513 วิทยาลัยเกริกถืว่าเป็นวิทยาลัยเอกชนรุ่นแรกของประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และจากนั้นคณะบริหารธุรกิจได้เปิดดำเนินการและมีพัฒนาการเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน